Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2016

sunshines4me
17:18
7239 9788 500
Warszawa 1969
Reposted fromyommy yommy viaDaisyLove DaisyLove
sunshines4me
17:18
6092 b3f6 500
szymborska. 
Reposted fromrol rol viaDaisyLove DaisyLove
sunshines4me
17:17
2183 abba
Reposted frommisterpeter misterpeter viaDaisyLove DaisyLove
sunshines4me
17:17
To twoje nastawienie - które sam wybierasz - decyduje o tym, czy czujesz się szczęśliwy.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
sunshines4me
17:16
1524 9324
Reposted fromhpthewizard hpthewizard viaeskapiza eskapiza
sunshines4me
17:16
1436 c7e1 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaeskapiza eskapiza
sunshines4me
17:16
* * *

Budzę się nazbyt rano,
mylę pory,
księżycowi mówię dobranoc,
jestem chory,
jestem chory na ciężką chorobę
(już bez pijaństwa),
nie wiem, co robię,
a myśl bezpańska,
ale kiedy popatrzę
w noc ciemną,
myślę: zawsze
poezja ze mną.
— W. Broniewski
Reposted frommonstrum monstrum viaeskapiza eskapiza
sunshines4me
17:16
2146 3b4d 500
borszewicz.
Reposted fromrol rol viaeskapiza eskapiza
sunshines4me
17:15
3905 ca63 500
Reposted fromfam fam viaeskapiza eskapiza

October 12 2016

sunshines4me
21:18
4807 0865
Reposted fromremeeember remeeember viajasmyn jasmyn
sunshines4me
21:17
Są sprawy, które nigdy nie będą zakończone. Na zawsze będzie w nich rana.
— Kaja Kowalewska - "Melanżcholie"
Reposted fromempathetic empathetic viabadblood badblood
21:17
2164 3824 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapesymista pesymista
sunshines4me
21:17
8308 dfd0 500
Reposted fromSeksHitlerLizaki SeksHitlerLizaki viamehhh mehhh
sunshines4me
20:56
Bycie szczęśliwym jest najlepszą zemstą, nic nie doprowadza ludzi bardziej do szału, niż widok kogoś, kto ma kurewsko dobre życie.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaDaisyLove DaisyLove
sunshines4me
20:52
8317 5ef4 500
Reposted fromverronique verronique viaDaisyLove DaisyLove
sunshines4me
20:52
6732 608b
Reposted fromlittlefool littlefool viaDaisyLove DaisyLove
sunshines4me
20:52
Reposted fromuhuh uhuh viaDaisyLove DaisyLove
sunshines4me
20:52
8568 986f
Reposted fromkarahippie karahippie viaDaisyLove DaisyLove
sunshines4me
20:51
Pracuj nad sobą, by być swoim największym powodem do dumy.
— just for yourself
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaDaisyLove DaisyLove
sunshines4me
20:51
4944 e63d 500
Reposted fromnyaako nyaako viaDaisyLove DaisyLove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl