Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2017

sunshines4me
23:17
4485 3d20 500
Reposted fromMuppet Muppet viaDaisyLove DaisyLove
sunshines4me
23:17
9186 7d46 500
Reposted fromMuppet Muppet viaDaisyLove DaisyLove
sunshines4me
23:16
23:15
4180 be79
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagdziejestola gdziejestola
sunshines4me
23:15
3834 9b83 500
Reposted fromhagis hagis viajustonebullet justonebullet
sunshines4me
23:14
2526 758b 500
Reposted fromTamahl Tamahl viajustonebullet justonebullet
sunshines4me
23:14
6231 9215 500
sunshines4me
23:14
4796 da73
Reposted fromscorpix scorpix viakrzysk krzysk
sunshines4me
22:11
sunshines4me
22:11
Serce bardziej suche niż dłonie.
Reposted fromever ever viaovermind overmind
sunshines4me
22:11
I want my kisses back
Reposted fromSalute Salute viaovermind overmind
sunshines4me
22:10
4779 3273
Reposted fromlavelinier lavelinier viagdziejestola gdziejestola
sunshines4me
22:10
7316 6b75 500
22:10
4068 7d09
Reposted fromeatmykandi eatmykandi viagdziejestola gdziejestola
sunshines4me
22:10
3261 86e0
Reposted fromzenibyja zenibyja viagdziejestola gdziejestola

January 11 2017

sunshines4me
14:58
1006 dad0 500
Reposted fromparisskin parisskin viaDaisyLove DaisyLove
sunshines4me
14:58
Czy nie powinno się przychodzić na świat dwa, trzy, cztery, nieskończoną ilość razy, żeby móc zrealizować wszystkie swoje pragnienia? Wykorzystać wszystkie możliwości?
— Nino Haratischwili "Ósme życie. Tom 1"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaDaisyLove DaisyLove
sunshines4me
14:57
Reposted fromherr-samsa herr-samsa viaDaisyLove DaisyLove
sunshines4me
14:57
3810 2aa8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaDaisyLove DaisyLove
sunshines4me
14:57

Uniwersalny sposób na szczęście:
Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaDaisyLove DaisyLove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl